منتورینگ

مربی ، ویژگی های منتور و نقش آن ها در کسب و کارهای نوپا

مرشد یا منتور(mentor) کیست؟ منتور در طول راه به عنوان یک حامی و یک مشاور همراه مشتری است تا وی را به بهترین شکل ممکن به نتیجه برساند. منتورینگ (Mentoring) به معنی همراه شدن با اشخاص و کسب و کارها در مسیری است که به آنها کمک می کند تا توانایی های خودشان را بشناسند و موفق شوند. مربی در موارد زیر می تواند به ما کمک کند: کمک به ایجاد تغییر و انتخاب مسیرهای تازه شناسایی و مشخص کردن اهداف و استراتژی ها پرورش توانایی شناسایی پتانسیل ها در اشخاص و کسب و کارها کمک در شکل گیری ایده ها دکترکولین منتورینگ را رابطه ای حمایتی تعریف می کند که به وسیله آن یادگیری و تجربه به وقوع می پیو...
ادامه مطلب