آخرین فعالیت ها

کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

حضور نمایشگاهی

حضور نمایشگاهی

برگزاری نخستین بوت کمپ دانش آموزی

برگزاری نخستین بوت کمپ دانش آموزی

بازدید نمایندگان وزارت علوم

بازدید نمایندگان وزارت علوم